Публічний договір

про надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Корж-Лозова Юлія Дмитрівна, керуючись ст. 633, ст. 634 Цивільного кодексу України (далі Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі Замовник), укласти договір приєднання (далі Договір), щодо надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

З метою однозначного трактування для цілей цього Договору терміни, наведені нижче, мають наступне значення:

Договір – цей договір приєднання про надання юридичних, консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг (з усіма змінами та доповненнями) опублікований на веб-сайті за адресою https://declarationscheck.com.ua та адресований будь-якій юридичній та фізичній особі. Умови договору встановлені Виконавцем, договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому, Замовник не може запропонувати свої умови договору.

Виконавець – ФОП Корж-Лозова Юлія Дмитрівна, що надає юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги Замовнику.

Замовник – фізична або юридична особа яка звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, керуючись статтею 642 Цивільного кодексу України.

Сайт – вебсайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://declarationscheck.com.ua, на якому розміщена інформація про Виконавця, про юридичні, консалтингові та інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем та інша інформація, що містить довідково інформаційний характер.

Приєднання (акцепт) – це беззастережне прийняття умов цього Договору між Замовником та Виконавцем. Акцепт засвідчує факт укладення Договору, та може бути здійснений одним із способів:

шляхом оплати Замовником виставленого Виконавцем рахунку;

вчинення інших дій, які свідчать про приєднання Замовника до цього Договору, в тому числі передачі документів, надання інформації, надання згоди (в будь який, доступний Замовнику та Виконавцю, спосіб) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання замовлення Клієнта.

Декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України “Про запобігання корупції” (далі - Закон).

Публічна частина Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстру) - частина даних Реєстру, розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), яка складається з декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування з вилученою з них конфіденційною інформацією.

Перевірка – це умовне визначення процесу порівняння заповнених об’єктів декларування в Розділах декларацій із нормами законодавства України, правилами заповнення декларацій, роз’ясненнями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю.

Правила – це визначені умови та вимоги до правильного заповнення розділів декларації, встановлені в процесі аналізу законодавства України, судових рішень, результатів повних перевірок, на підставі яких законодавчо передбачено набуття та припинення прав власності, володіння, користування на об’єкт декларування та необхідність декларування відповідних відомостей.

Заявка – звернення фізичної або юридичної особи з метою отримання юридичних, консалтингових та/або інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем Замовнику в рамках даного Договору.

Послуги – юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем Замовнику в рамках даного Договору.

У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в розділі 1 Договору. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається чинним законодавством України.

Чернетка – заповнена суб’єктом декларування, зазначеним у статті 1 Закону, декларація та/або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та/або повідомлення про відкриття валютного рахунку, збережені у форматі pdf, як попередній перегляд декларації (повідомлення), до подання їх з переходом на сторінку накладання кваліфікованого електронного підпису до Реєстру.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для приєднання до цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає його умови в повному обсязі без будь-яких обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, та надає згоду на збір та обробку наданої Виконавцю персональної інформації на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Договором.

2.2. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Замовник, який приєднався до Договору, вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма істотними умовами договору, умовами надання вибраних ним послуг, орієнтовними строками надання послуг, вартістю послуг та додаткових послуг.

2.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Замовник доручає, а Виконавець надає юридичні, консалтингові та/або інформаційно-консультаційні послуги що включають, зокрема, але не виключно: перевірку обраної Замовником декларації/чернетки декларації (повідомлення) на предмет відповідності заповнених розділів декларації вимогам чинного законодавства України.

3.2. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику послугу відповідно до поданої Замовником заявки, створеної за формою передбаченою на Сайті, а Замовник, в свою чергу, зобов’язується оплатити таку послугу.

3.3. Замовник самостійно обирає необхідну йому Послугу, а також дає відповідні запитання, необхідні для формування відповідей.

3.4. Формуванням заявки на отримання юридичної послуги, консультації, перевірку декларації/чернетки декларації Замовник надає Виконавцю згоду на збір, обробку його персональних даних та, у разі наявності в декларації/чернетці декларації відомостей про членів сім’ї Замовника, також підтверджує їх згоду на збір, обробку їхніх персональних даних та те, що Замовником така згода попередньо була отримана. Вся відповідальність за достовірність наданої інформації, в тому числі щодо отримання згоди на збір, обробку персональних даних третіх осіб, покладається на Замовника.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Ціна Послуг залежить від вибраної Послуги, вказаної на відповідних сторінках веб-Сайту або виставленого рахунку.

4.2. Виконавець може односторонньо змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на веб-сайті.

4.3. Послуги надаються Виконавцем на умовах повної попередньої оплати.

4.4. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі будь-яким зі способів, запропонованих на веб-Сайті або згідно виставленого рахунку. Деякі способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги еквайєра, агрегатора платежів, банку тощо.

4.5. При оплаті рахунка від імені юрособи Виконавець не надає звітні документи (акти). Облікова політика Виконавця не передбачає закриття актами маленьких сум, і вартість послуги не включає адміністрування таких питань як акти тощо.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику Послугу відповідно до вибраної та оплаченої категорії на сайті, в тому числі з додатковими послугами, за наявності підтвердження щодо попередньої оплати Послуги.

5.2. Послуга вважається наданою належно та повно з моменту відображення результату перевірки обраної Замовником декларації на Сайті та/або направлення результатів надання замовлених послуг, які оформлюються у спосіб обраний Виконавцем, на електронну пошту зазначену Замовником у заявці.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов`язаний:

- своєчасно і у повному обсязі надати послуги, передбачені Договором;

- інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до Договору.

6.2. Виконавець має право:

- вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього;

- самостійно встановлювати, змінювати вартість послуг та додаткових послуг;

- скорочувати перелік або припиняти надання послуг;

- відмовитися від надання послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором без відшкодування здійсненої передоплати за послуги;

- відмовитись від надання послуг, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, у разі якщо Замовник надав Виконавцю неправдиву інформацію або підроблені документи;

- призупинити надання послуг у разі несвоєчасної оплати Замовником послуг;

- на адресу електронної пошти, надану Замовником, надсилати організаційні листи та/або повідомлення, що узгоджені цим Договором.

6.3. Замовник зобов`язаний:

- за першою вимогою Виконавця надати інформацію та документи, що необхідні для надання послуг. Забезпечити необхідний документообмін із Виконавцем;

- своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;

- дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору та додатків до нього;

6.4. Замовник має право:

- отримувати послуги відповідно до умов цього Договору;

- звертатись до Виконавця з усіх питань, що можуть виникнути в процесі оплати і отримання послуг, за контактними даними, зазначеними на сайті Виконавця.

7. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ.

7.1. Замовник має право використовувати інформацію, отриману в рамках надання Послуги, тільки для власних цілей, не пов’язаних з публікацією на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та даного Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови:

настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності державних органів та/або установ та/або організацій, та/або настання форс-мажорних обставин);

Замовник надав недостовірну, неправдиву інформацію, недостовірні та/або підроблені документи, або не повідомив інформацію та/або не надав документи які мають істотне значення для надання послуг;

невиконання Замовником вказівок та порад Виконавця, які той надає в рамках надання послуг Замовнику.

Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки, в тому числі непрямі, спеціальні, опосередковані або випадкові збитки, а також збитки у зв’язку із втраченою вигодою, пов’язані з використанням веб-Сайту.

8.3. Замовник самостійно несе відповідальність за:

достовірність інформації та документів які надані Виконавцю, для надання останнім послуг відповідно до даного Договору;

будь-які свої дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано вплинули на результат надання послуг, або за будь-які свої дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.

8.4. У випадку якщо Замовник відмовляється від послуг після вчинення Виконавцем дій пов'язаних з наданням послуг за цим Договором вважається, що Виконавець надав послуги в повному обсязі. Кошти, сплачені на користь Виконавця в такому випадку не підлягають поверненню.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.

9.2. Не є обставиною непереборної сили коливання курсів валют та/або відсутність у Сторони необхідних коштів.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути, щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви однієї зі Сторін, що передана засобами поштового або електронного зв’язку.

10.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів Сторонами не досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Фізична особа-підприємець Корж-Лозова Юлія Дмитрівна

Адреса: Україна, Київ, вул. Салютна, 3

РНОКПП: 3353300769